Двупроводна система за автоматична телефонна информация SATI-02

Приложение

ЕСТЕЛ САТИ-02 е предназначена да работи като самостоятелна десет-канална система, обслужваща двупроводни абонатни линии. Системата не изисква персонален компютър, включен към нея по време на нормална работа.

Принцип на действие

При САТИ-02 персоналният компютър е необходим единствено по време на извършване на настройки и записване и зареждане на съобщения в системната памет. Записите се извършват по стандартен паралелен компютърен интерфейс /LPT/.

Има възможност, чрез компютърна команда на аналогов изход, да се прослушва всяко записано вече съобщение за проверка.

След приключване на записите системата работи напълно независимо от персоналния компютър. В случай на прекъсване на захранването настройките и записаните съобщения се запазват в системната памет и не се налага пренастройка при повторно включване на захранването.

Записването на съобщенията може да се извършва на управляващия компютър, чрез Sound-blaster или те да бъдат получавани в готов вид на диск, по мрежа или през Internet във всеки поддържан звуков формат. Наличието на постоянно включен към системата персонален компютър би осигурило възможност за дистанционен достъп до нея. За настройки, касаещи подходящата работа с конкретните абонатни интерфейси, системата позволява индивидуална настройка на нивото на излъчвания сигнал.

Софтуерният пакет инсталиран на персоналния компютър осигурява следните възможности:
  • зареждане на общи съобщения за произволен брой канали
  • синтезиране на съобщения от стандартни фрази и думи
  • задаване брой повторения на възпроизвежданото съобщение – един или два пъти- за всеки канал по отделно
  • възможност за следене процесите на записване и събиране на статистическа информация за състоянието на всеки канал
Технически характеристики

Капацитет 10 двупроводни интерфейса за обслужване на двупроводни абонатни номера
Продължителност на съобщенията От 4 до 16 минути.
Конектори за телефонна линия Тип HD-515R 2P
Захранване -36VDC до -72VDC /опция 220V AC с допълнителен адаптер/
Консумация без трафик 1W
Работен температурен обхват От 0oC до +50oC
Влажност 10% – 80% без кондензиране