ATC-02 вариант ЗАЛА

Системата АТС-02 – вариант „Зала“ има следните разновидности в зависимост от типа централа:

ATC-02-ESK

Система за автоматично тестване на станционно-абонатните съоръжения на АТЦ тип ESK и свързаните към тях абонатни линии и крайни устройства

Използват се наличните съоръжения в АТЦ тип ESK. Схемата на свързване е дадена на фиг.1.

Фиг.1 Начин на свързване на АТС-02 към АТЦ тип ESK

Системата позволява извършването не само на единични тестове, но и тестове на големи групи от абонати. Максималната продължителност на тест за един абонат е в рамките на 40 секунди. Груповият тест на абонати позволява превантивното откриване на повреди както по индивидуалните, така и по груповите абонатни съоръжения.

ATC-02-KPC

Система за автоматично тестване на станционно-абонатните съоръжения на АТЦ тип КРС и свързаните към тях абонатни линии и крайни устройства

Вариантът на АТС-02 за централи КРС включва:

 • Комутационен модул – осъществява включване към абонатната линия и крайното устройство (“навън”) или към абонатния комплект в централата (“навътре”). Съставен е от комутацията на самият АТС-02 и допълнително външно устройство “Комутатор на 100 поста”, което както е видно от името се монтира за всеки 100 поста от капацитета на централата. Това устройство е реализирано на базата на изкачващо въртящ избирач /ИВИ/. То се свързва към “а”, “б” и “с” проводници на абонатния репартитор, без да се извършват доработки по самата централа.
 • Измервателен модул – осъществява проверка и измерване на зададени електрически величини.
 • Интерфейсен модул – базиран на dial up модем – за комутируеми линии. Той служи за дистанционен достъп и управление на измервателния и комутационния модул и осъществява връзката и обмена на данни (обслужване на заявки) с измервателен сървър свързан към “Единен Център за Приемане на Повреди 130”.

Представената система е градивна част от предлаганата от ЕСТЕЛ ЕООД комплексна информационно-тестова система – обхващаща изграждането на ЦЕНТЪР за повреди 130 и обслужването на всички телефонизирани селища на територията на конкретното районно управление по далекосъобщения.

ATC-02-А29х1

Система за автоматично тестване на станционно-абонатните съоръжения на необслужваеми АТЦ тип А29 и свързаните към тях абонатни линии и крайни устройства

Вариантът на АТС-02 за необслужваеми централи А29 включва:

 1. Комутационен модул – осъществява включване към абонатната линия и крайното устройство (“навън”) или към абонатния комплект в централата (“навътре”). Използват се наличните съоръжения в АТЦ тип A29 – магистралите и “Р” релетата на УСИТЕС 80. Максималната продължителност на тест за един абонат е в рамките на 40 секунди. При липса на съоръжения за УСИТЕС централата се дооборудва с ИВИ.
 2. Измервателен модул – осъществява проверка и измерване на зададени електрически величини. Допълнителна възможност е откриването на повреди по общите съоръжения.
 3. Интерфейсен модул – базиран на dial up модем – за комутируеми линии.Той служи за дистанционен достъп и управление на измервателния и комутационния модул и осъществява връзката и обмена на данни (обслужване на заявки) с измервателен сървър свързан към “Единен Център за Приемане на Повреди 130”.

Представената система е градивна част от предлаганата от ЕСТЕЛ ЕООД комплексна информационно-тестова система – обхващаща изграждането на ЦЕНТЪР за повреди 130 и обслужването на всички телефонизирани селища на територията на конкретното районно управление по далекосъобщения.

ATC-02-А29х5

Система за автоматично тестване на стационарно-абонатните съоръжения на обслужваеми АТЦ тип А29 и свързаните към тях абонатни линии и крайни устройства

При капацитет на обслужваната централа А29 от 10 000 поста и окомплектоване с пет измерителя, системата има възможност за едновременно измерване на 5 номера от различни двухилядни групи – по един номер на 2000 поста. Всеки измервaтелен модул може да тества всеки пост от десетте хиляди. При повреда на един или повече измервателни модули не се нарушава достъпа до абонатите или работоспособността на системата. Обслужването на постъпилите заявки се извършва след подреждане по приоритет и пореден номер за всяка измервана група.

Заявките за измерване с приоритет 99 се измерват в режим на нисък трафик. Максималната продължителност на тест за един абонат е в рамките на 40 секунди. Система разполага с богата гама от средства за наблюдение на нейната работа и е съоръжена с необходимото оборудване за самотестване и тестване на магистралите.

Системата АТС-02 с помощта на апаратно-програмните си средства по заявка от автоматизираното работно място на оператора изпълнява следните задачи:

Outside
 • измерване за наличие на променливо напрежение между а и b проводници, a и земя , b и земя
 • измерване за наличие на постоянно напрежение между а и b проводници, a и земя, b и земя
 • изолационно съпротивление между а и b проводници, a и земя , b и земя
 • капацитет между а и b проводници, a и земя , b и земя
Inside
 • наличие на захранващо напрежение
 • напрежение при шлейф 1.5 kOhm между а и b проводници, a и земя , b и земя
 • наличие на акустичен сигнал “централа”
 • съпротивление на захранващия мост Ra и Rb
 • ток на повикване
Тест параметрите на абонатния шлейф и крайното устройство с участие на абоната
 • в случай на дуплексни абонати има възможност за измерване тока на повикване и на двата абоната
 • измерване на съпротивлението на шлейфа
 • измерване параметрите на импулсния набор
 • измерване параметрите на тоналния DTMF набор
 • акустичен сигнал за напомняне в случай, че апарата е забравен отворен
 • осигурява се възможност за провеждане на разговор с абоната
Основни функции на АТС-02
 • приемане и регистрация на постъпилите заявки
 • справка за получените резултати
 • тест на състоянието на абонатните линии
 • тест на крайните абонатни устройства
 • създаване и поддръжка на база данни „абонатни картони“
Основни предимства на АТС-02

 • възможност за създаване на база данни, позволяваща дистанционно обслужване
 • гъвкава структура и възможност за добавяне на допълнителни функции
 • измерването на амплитудата на тоналния сигнал дава възможност за измерване на затихването по линията
 • пълна автоматизация и визуализация на резултатите от измерванията
 • възможност за дистанционно управление
 • бързо усвояване на работата с устройството, благодарение на опростеното обслужване
 • компактност
 • гъвкавост при промяна на тестваната система
 • възможонст за изграждане на централизирана система – виж. „КИТС“
Технически характеристики
Измервани параметри Диапазон Точност
Постоянно напрежение 1-400 V 5%
Променливо напрежение 1-400 V 5%
Изолационно съпротивление 2 kOhm – 20 MOhm 5%
Kaпацитет 0.05 – 10 mF 5%
Съпротивление на шлейфа 0 – 5 kOhm 5%
Ток на повикване 0 – 30 mA 10%
Импулсен набор импулс и пауза < 120 ms ± 1 ms
Тонален набор, честоти 680 – 1650 Hz ± 1 Hz
Тонален набор, амплитуди -3 dBm -20 dBm ± 1 dBm
Захранване -36 до -72 V DC
Температура 10 ° C до 50° C
Oтносителна влажност 10% до 80%