Автоматична Система за Оповестяване АСО

Предназначение на системата

EACS е разработена с цел автоматизиране на процеса оповестяване на отделни организационни структури и/или населението при възникване на различни събития, като всякакъв вид екстремни и критични ситуации, производствени инциденти, природни бедствия, военни конфликти. Поддържа оповестяване на различни групи служители или население, повишаване степента на готовност на отделните звена/организации или хора, изпълнение на предварително определени процедури или планове по време на учения или умишлено създадени ситуации.

Процесът на оповестяване се стартира само с едно кликване с мишката на предварително определен процес, свързан с дадено събитие, с определен сценарии, записани съобщения, списък със служителите и информация за контакт с тях.

Процеса използва най-съвременни технологии, технически средства и решения, като по този начин се гарантира висока ефективност и бързина, съчетани с висока надеждност и достоверност на предаваната информация.

Основни функции
 • IP базирана свързаност
 • ISDN PRI 30B+D интерфейси за връзка с УАТЦ или градска телефонна централа
 • Едновременно оповестяване по всички налични канали
 • Оповестяване на служебен и резервен /домашен/ телефонен номер
 • Потвърждение за успешно оповестяване, чрез въвеждане на PIN от телефона, при DTMF набор
 • MS SQL база данни
 • Аудио записите в системната база данни са защитени – те са недостъпни за прослушване без правилна оторизация
 • Цялата дължина на аудио записа е 20 мин., като тя се използва гъвкаво като общ ресурс от цялата система
 • Поддържа SMS за дублиране на телефонното обаждане
 • Поддържа E-mail за дублиране на телефонното обаждане
 • Поддържа (по заявка на клиента) класификатори и номенклатури, в зависимост от оповестявания обект– като имена, адреси, длъжност, допълнителни сведения /за населеното място и др./
 • Поддържа диаграма на административната структура на компанията за описание на оповестявания обект
 • Поддържа до 4 независими режима
 • Поддържа засекретяване на информацията при работа по незащитена мрежа използвайки метод определен от администратора
Структура на системата

Категории бази данни
 • Списък на оповестяваните обекти
 • Списък на оповестяваните групи – всяка група съдържа списък с оповестяваните обекти
 • Списък на аудио и текстовите записи използвани при оповестяването
 • Алгоритъм на сценария и списък на сценарии с предварително точно определени записи и текстове
 • Списък на събитията за които трябва да се извърши оповестяване, с дефинирани сценарий и оповестявани групи
Администриране на базата данни
 • Оперативно въвеждане, редактиране, изтриване, съхраняване и заменяне на записи от данни
 • Защита на информацията зависеща от нивото на сигурност
 • Оторизиране на оператора чрез потребителско име и парола, които зависят от нивотона достъп
 • Допълнителна защита от неоторизиран достъп и контрол актуалността на базата данни посредством хардуерен ключ – USB-K
 • Поддържа резервно копие на баата данни
Администриране на оповестителния процес
 • Добавяне или премахване на обекти към/от групите за оповестяване (ГО)
 • Добавяне или премахване на отдели или организации от административната структура като отделни обекти за оповестяване в ГО
 • Въвеждане на информация за оповестяванията според избрани от клиента критерии
Изпълнение на оповестителния процес
 • Стартиране на процеса използвайки команда въведена от дежурния персонал
 • Стартиране на оповестяването, чрез команда от външни защитени системи
 • Визуализиране на процеса в реално време
 • Събиране и визуализиране на резултата от приключила оповестителна процедура
 • Събиране и резервиране на резултатите от приключил оповестителен процес