Многоканална система за автоматична телефонна информация САТИ (SATI-01)

Приложение

Предлаганите многоканални системи за информационно обслужване на аналогови абонати са предвидени за предоставяне на информация при промяна на номера на аналогови абонати.

Активирането на портове, генерирането и записване на съобщения и настройката на параметри се извършват от оператора на системата от персонален компютър, чрез вградени в Windows приложения и специализиран софтуер, собствена разработка на ЕСТЕЛ ООД.

Принцип на действие

Трипроводният интерфейс се заема от изхода на II/IV ГИ, включен към системата, като подава критериите „край на избиране“ и осигурява възможност за подаване на „начало на разговор“, след което възпроизвежда предварително записано групово съобщение за сменените номера.

Двупроводният интерфейс се включва на мястото на абонатната линия и при получено повикване интерфейсът затваря шлейфа и възпроизвежда предварително записано съобщение. Капацитетът на съоръжението гарантира 100% обслужваемост, както на трипроводните канали така и на двупроводните интерфейси.

Записването на съобщенията може да се извършва на управляващия компютър, чрез Sound-blaster или те да бъдат получавани в готов вид на диск, по мрежа или през Internet във всеки поддържан звуков формат.

Наличието към системата на постоянно включен персонален компютър би осигурило възможност за дистанционен достъп до нея.

Софтуерният пакет инсталиран на персоналния компютър осигурява следните възможности:
  • зареждане на общи съобщения за произволен брой канали
  • синтезиране на съобщения от стандартни фрази и думи
  • задаване брой повторения на възпроизвежданото съобщение – един или два пъти- за всеки канал по отделно
  • възможност за следене процесите на записване и събиране на статистическа информация за състоянието на всеки канал
Технически характеристики
Капацитет: трипроводен до 2500 трипроводни интерфейса за обслужване трипроводни изходи на II/IV ГИ
Капацитет:двупроводен до 2500 двупроводни интерфейса за обслужване на двупроводни абонатни номера
Продължителност на съобщенията От 4 до 16 минути.
Конектори за интерфейси Тип HD-515R 3P и HD-515R 2P
Захранване -36VDC?-72VDC /опция 220V AC с допълнителен адаптер/
Консумация без трафик 1W
Работен температурен обхват От 0oC до +50oC
Влажност 10% – 80% без кондензиране